“Të rinjtë bashkë-dizenjojnë qytetet e tyre dhe të ardhmen e Evropës”

“Young People co-design their cities and the future of Europe”

Pyetësor mbi Hapësirat Publike – Questionnaire on Public Spaces

19 – 28.08.2022

“Të rinjtë bashkë-dizenjojnë qytetet e tyre dhe të ardhmen e Evropës”

“Young People co-design their cities and the future of Europe”

Pyetësor mbi Hapësirat Publike
Questionnaire on Public Spaces
19 – 28.08.2022

Qëllimi i projektit “Të rinjtë bashkë-dizenjojnë qytetet e tyre dhe të ardhmen e Evropës” është trajnimi dhe ndërgjegjësimi i udhëheqësve rinorë nga Shqipëria, Kosova dhe Evropa se si ata vetë dhe të rinjtë në përgjithësi mund të bëhen bashkë-dizenjues të hapësirave publike të qyteteve të tyre dhe të së ardhmes së Evropës. Ky projekt është iniciuar nga Federata e Paqes Universale, dhe financohet nga Kongresi Rinor Kombëtar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës.

Objektivat specifikë të projektit janë:
a. Bashkimi i 21 udhëheqësve rinorë nga Shqipëria, Kosova dhe Evropa për të diskutuar, elaboruar dhe eksploruar rrugët dhe mënyrat sesi të rinjtë mund të bëhen pjesë e dizenjimit të hapësirave publike.
b. Përgatitja dhe prezantimi i 3 projekt-ideve për të përmirësuar 3 hapësira publike, të identifikuara me Bashkinë Tiranë.

Zhvillimi i suksesshëm i projektit dhe mediatizimi i tij brenda dhe jashtë vendit, do të shërbejë dhe kontribuojë për krijimin e një modeli të ri qasjeje ndaj të rinjve përballë indiferentizmit dhe mospërfshirjes së tyre në vendimmarrje që kanë të bëjnë me hapsirat publike.
Projekti synon që udhëheqësit rinorë të fitojnë aftësi dhe kompetenca të vlefshme që do t’i ndihmojnë ata të angazhojnë dhe fuqizojnë të rinjtë e tjerë dhe të veprojnë si avokatë të të rinjve.

The goal of the project “Young people co-design their cities and the future of Europe” is to train and raise the awareness of youth leaders from Albania, Kosovo and Europe on how they themselves and young people in general can become co-designers of public spaces in their cities and of the future of Europe.

The specific objectives of the project are:

a. Mobilize 21 youth leaders from Albania, Kosovo and Europe to discuss, elaborate and explore ways how young people can participate in the design and development of public spaces

b. Prepare and present three project-ideas to improve three public spaces, identified in cooperation with Tirana City Hall.

Successful implementation of the project and its media coverage, at home and abroad, will contribute to the development of a new approach to youth and public spaces, in the face of declining youth participation and the non-involvement of young people in decision-making.

The project aims to provide youth leaders with valuable skills and competencies that will help them engage and empower other young people, and act as youth advocates.

Qëllimi i projektit “Të rinjtë bashkë-dizenjojnë qytetet e tyre dhe të ardhmen e Evropës” është trajnimi dhe ndërgjegjësimi i udhëheqësve rinorë nga Shqipëria, Kosova dhe Evropa se si ata vetë dhe të rinjtë në përgjithësi mund të bëhen bashkë-dizenjues të hapësirave publike të qyteteve të tyre dhe të së ardhmes së Evropës. Ky projekt është iniciuar nga Federata e Paqes Universale, dhe financohet nga Kongresi Rinor Kombëtar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës.

Objektivat specifikë të projektit janë:
a. Bashkimi i 21 udhëheqësve rinorë nga Shqipëria, Kosova dhe Evropa për të diskutuar, elaboruar dhe eksploruar rrugët dhe mënyrat sesi të rinjtë mund të bëhen pjesë e dizenjimit të hapësirave publike.
b. Përgatitja dhe prezantimi i 3 projekt-ideve për të përmirësuar 3 hapësira publike, të identifikuara me Bashkinë Tiranë.

Zhvillimi i suksesshëm i projektit dhe mediatizimi i tij brenda dhe jashtë vendit, do të shërbejë dhe kontribuojë për krijimin e një modeli të ri qasjeje ndaj të rinjtve përballë indiferentizmit dhe mospëfshirjes së tyre në vendimmarrje që kanë të bëjnë me hapsirat publike.
Projekti synon që udhëheqësit rinorë të fitojnë aftësi dhe kompetenca të vlefshme që do t’i ndihmojnë ata të angazhojnë dhe fuqizojnë të rinjtë e tjerë dhe të veprojnë si avokatë të të rinjve.

The goal of the project “Young people co-design their cities and the future of Europe” is to train and raise the awareness of youth leaders from Albania, Kosovo and Europe on how they themselves and young people in general can become co-designers of public spaces in their cities and of the future of Europe.

The specific objectives of the project are:

a. Mobilize 21 youth leaders from Albania, Kosovo and Europe to discuss, elaborate and explore ways how young people can participate in the design and development of public spaces

b. Prepare and present three project-ideas to improve three public spaces, identified in cooperation with Tirana City Hall.

Successful implementation of the project and its media coverage, at home and abroad, will contribute to the development of a new approach to youth and public spaces, in the face of declining youth participation and the non-involvement of young people in decision-making.

The project aims to provide youth leaders with valuable skills and competencies that will help them engage and empower other young people, and act as youth advocates.

PYETËSOR MBI HAPËSIRAT PUBLIKE – QUESTIONNAIRE ON PUBLIC SPACES